Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL STRÁNEK

AC Sparta Praha fotbal, a.s.
sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000, Česká republika
IČO: 46356801
vedená v obchodním rejstříku či jiné evidenci vedené soudem v Praze oddíl B vložka č. 2276,
s kontaktními údaji: football@sparta.cz, +420 296 111 400

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obecné podmínky upravují členství v SPARTA CLUBu (dále jen „Obecné podmínky“). SPARTA CLUB je formou členství dospělých fanoušků AC Sparta Praha, která zřizuje, organizuje a spravuje společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Tř. Milady Horákové 1066/98, Praha 7, 170 00, IČ 46356801 (dále jen „Společnost“).

PODMÍNKY VZNIKU ČLENSTVÍ

Členem SPARTA CLUBu se může stát pouze fyzická osoba starší 16 let včetně a to z důvodu povahy členství, jež navazuje na dětská členství určených pro fyzické osoby mladší 16 let. Registrace a platba členství bude umožněna jen online skrze portal id.sparta.cz. K procesu je potřeba již existující a validní účet SPARTA ID. Členství v SPARTA CLUBu (dále jen také „členství v klubu“) vzniká okamžikem dokončení registrace přes formulář na internetových stránkách www.sparta.cz a při splnění následujících podmínek:

 • Uvedení pravdivých povinných registračních údajů, kterými jsou:
  • jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefon budoucího člena klubu,
  • doplňující otázka na oblíbeného hráče
 • V době začátku nové sezóny, (tj. 1.7.) musí člen klubu dosáhnout požadovaný věk pro členství v klubu;
 • Souhlas s těmito Obecnými podmínkami;
 • Zaplacení jednorázového ročního členského poplatku. Po úspěšné platbě obdrží Člen SPARTA CLUBu elektronické potvrzení o platbě na uvedený e-mail při registraci, dále také obdrží v elektronické podobě fakturu.

K účtu SPARTA ID se vždy váže pouze jedno Členství v klubu. Členství SPARTA CLUB je limitované a je určeno pro prvních 1000 registrovaných členů. Po vyčerpání kapacity SPARTA CLUBu bude prodej Členství v klubu ukončen. Členství v klubu zahrnuje rozesílku uvítacího balíčku a členské karty, která je omezena pouze na území České republiky. V případě, že adresa vyplněná při registraci bude mimo území České republiky, nebude zakoupení členství umožněno.

TRVÁNÍ A ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství v klubu je dobrovolné a nepřenosné. Doba trvání členství je omezena příslušnou fotbalovou sezónou, tj. maximálně na jeden rok od 1.7. do 30.6. následujícího roku. Členství je možné ukončit písemnou výpovědí člena na e-mail clenstvi@sparta.cz. Společnost může jednostranně ukončit členství člena v klubu výpovědí, a to i bez udání důvodu. Členský poplatek je, v případě jakéhokoliv způsobu ukončení členství v klubu, nevratný a členská kartička zneplatněna. Členství dále zaniká v případě jakéhokoliv porušení Obecných podmínek, Návštěvního řádu stadionu Společnosti nebo Obecných obchodních podmínek pro nákup vstupenek.

Zmínění spotřebitelského zákona s možností odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tj. ve lhůtě 14 dnů od převzetí uvítacího balíčku s členskou kartičkou. V této lhůtě musí být kompletní zásilka vrácena do sídla Společnosti s vyplněným Formulářem pro odstoupení od smlouvy. Vrácení peněz v tomto případě podléhá Spotřebitelskému zákonu.

VÝHODY ČLENSTVÍ

Členství v klubu opravňuje členy zejména k následujícím výhodám:

 • Obdržení uvítacího balíčku s členskou kartičkou za každý rok členství.
 • Možnost předkupního práva na nákup vstupenek na vybraná domácí utkání AC Sparta Praha, které lze uplatnit pouze online prostřednictvím www.ticketportal.cz.
 • Sleva minimálně 10 % na vstupenky na vybraná domácí utkání AC Sparta Praha v evropských soutěžích od fáze play-off Evropské ligy. Slevu lze uplatnit pouze online prostřednictvím www.ticketportal.cz
 • Sleva 50 % na Prohlídku stadionu AC Sparta Praha. Slevu lze čerpat pouze jeden krát za sezónu. Slevu lze uplatnit pouze při nákupu vstupenky v Zákaznickém centru AC Sparta Praha.
 • Speciální nabídky a stálá sleva 15 % na zboží ve Fanshopu Sparty pouze pro členy klubu. Slevu lze čerpat na základě předložení členské kartičky při nákupu.
 • Magazín Sparta do toho! k vyzvednutí zdarma v den utkání na Sparta pointu oproti předložení členské kartičky. Vztahuje se na utkání, kdy magazín vyšel.
 • Pozvánky na akce speciálně pro členy klubu.
 • Setkání s hráči A týmu Společnosti.
 • Slevy u vybraných partnerů klubu.

Uživatel bere na vědomí, že rozsah a počet výhod členství se může měnit a to bez předchozího upozornění.

Poskytování výhod je závislé na mnoha okolnostech, zejména pak na termínové listině, sportovních výsledcích, časových možnostech A týmu a vedení Společnosti a nepředvídatelných událostech.

KARTIČKA ČLENSTVÍ

Kartička členství bude zaslána spolu s uvítacím balíčkem na adresu (na území České republiky) uvedenou při registraci co nejdříve, nejpozději však do šesti týdnů od úspěšně dokončené registrace, tj. od připsání členského poplatku na účet Společnosti. Kartička členství je nepřenosná a zůstává majetkem Klubu. Na každého člena klubu je vystavena pouze jedna karta. Kartička je jediným identifikátorem, kterým se člen bude prokazovat k využití výhod. V případě, že nebude mít kartičku u sebe, nebude moci čerpat výhody, na které má nárok, zejména výhody související se vstupenkami, slevy u vybraných partnerů a další benefity. Kartička členství obsahuje jméno, příjmení, datum narození člena, unikátní číslo člena a čárový kód.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ztráty, znehodnocení či odcizení Kartičky členství je člen klubu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailově Společnosti a kartička členství bude zablokována. V případech dle předchozí věty je držitel Kartičky oprávněn žádat o vystavení duplikátu Kartičky. Při žádosti o vystavení duplikátu je žadatel povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz popř. cestovní pas nebo řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu činí 100 Kč, v případě doložení krádeže písemným potvrzením od Policie ČR nebo městské/obecní Policie činí poplatek 50 Kč. Duplikát není možné vystavit na počkání, vystaven však bude nejpozději do 2 týdnů od oznámení. Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu užívání výhod plynoucí z členství v klubu.

Souhlasem s těmito Obecnými podmínkami Člen klubu souhlasí se vznikem a trváním členství v klubu. Společnost si vyhrazuje právo SPARTA CLUB kdykoliv bez náhrady ukončit. Společnost je oprávněna kdykoli změnit tyto Obecné podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách Společnosti. Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen klubu se změnou Podmínek souhlasí okamžikem čerpání jakékoliv výhody nebo okamžikem následujícího domácího zápasu Společnosti.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba probíhá pouze online platební bránou na webových stránkách Společnosti.

Platba je možná pouze skrze

 1. Online platební tlačítka – která Vás přesměrují na internetové bankovnictví vaší banky. Prostřednictvím internet bankingu odešlete Platbu.
 2. Platbu kartou online – Platba je možná jen s kartou, která má povolené platby na internetu. Pro platbu online musí být karta vydaná v EU.

Konkrétní způsob platby lze volit při zadávání objednávky. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Povolenou měnou transakce je Koruna česká (Kč). Prodej je omezen věkem, členem SPARTA CLUBu se může stát pouze fyzická osoba starší 16 let včetně.

DODACÍ PODMÍNKY

Balíček bude zaslán na adresu uvedenou při registraci do 6 týdnů od registrace. Distribuce uvítacího balíčku je omezena pouze na území České republiky.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Společnost nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (zejména poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Cena doručení je zahrnuta v ceně Členství.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho sídle. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webové adrese www.sparta.cz/ochrana-soukromi v dokumentu „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENSTVÍ SPARTA CLUB“ a v sídle Společnosti.

 • Maestro - logo
 • Visa - logo